D' ADEM

D’Aarbechtsagence (ADEM) ass den ëffentlechen Déngscht fir d’Aarbecht zu Lëtzebuerg.

D’ADEM, gesetzlech geregelt duerch d’Artikelen L.621-1 a ff. vum Code du Travail, steet ënnert der Autoritéit vum Ministère fir Aarbecht, Beschäftegung a fir Sozial- a Solidarwirtschaft.

Aktualiséiert